สิทธิประโยชน์สมาชิกบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน คาร์ลอฟท์(แบบพรีเมี่ยม)

 
-ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครัง ในระยะเวลา 1 ปี
-ฟรีบริการยก/ลากรถไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 
• เขตกรุงเทพฯ ฟรีบริการยก/ลาก เข้าศูนย์ Car Loft Auto Import ไม่จำกัดระยะทาง-หรือ บริการยก/ลากไปยังสถานที่อื่นในระยะทาง 50 กม.แรก กม.ถัดไป กม.ละ 25 บาทโดยค่าบริการสำหรับกม.ที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
• เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ฟรีบริการยกไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการภายใน 50 กม. ถัดไปกม.ละ 25 บาท โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
• บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย
• กรณีล็อครถโดยไม่ตังใจ "เจ้าหน้าทจะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุกรณีที่ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้น ต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างในการทำกุญแจจะรวมอยู่ในบริการ
• ฟรีบริการน้ำมัน 1 ครังต่อปีไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถ ขับเคลื่อนเพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่า ประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน
• บริการรถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่เกิดเหตุทางศูนย์คอลเซ็น เตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่า กำหนด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อเดินทางออกจากบ้าน
 
-กรณีที่รถยนต์ของสมาชิกเกิดขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากบ้านและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ
อย่างเป็นทางการและไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการดังต่อไปนี้

 

-บริการ โรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืนสำหรับคนขับและผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อท่านต่อคืน บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, โทรศัพท์ และอื่นๆ สมาชิกเป็นผู้จ่าย หรือ
 
-ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ หรือบ้านสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน หรือ -บริการรถเช่าฟรีไม่เกิน 2 วัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท ต่อวันถ้าสมาชิก เลือกที่จะเดินทางต่อไปตามทางเลือกข้างต้น เมื่อรถยนต์ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะถูกนำส่งยังที่ พักอาศัย หรือจุดหมายปลายทางของคุณ
 
บริการเสริม
-บริการคำแนะนำทางด้านเทคนิค 24 ชม.
-บริการสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม.
-บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
-บริการจองโรงแรม
-บริการจองรถลีมูซีน
-บริการจองรถเช่า
-บริการจองภัตตาคาร
-บริการจองสนามกอล์ฟ
 
ข้อยกเว้น
-บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
-ปัญหาใด ๆ ก็ตามที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติจะไม่คุ้มครองอยู่ในความคุ้มครองสิทธิประโยชน์สมาชิก
-ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึนโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก่อน
-ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ น้ำมัน และค่าทางด่วน
-ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ
-ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมากจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็วแรลลี่และการทดสอบความทนทาน
-ค่าใช้ จ่ายใดๆที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไปทางศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
-ค่าใช้จ่ายใด ๆที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติด
-ความสูญเสียอันเป็นผลมาจาก การเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้